Loading...
Terms and Conditions
Regulamin

Regulamin

Posted: December 17, 2019

Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego Zakupy w USA.

Akceptacja Regulaminu

Korzystając z usług Skyfast LLC z siedzibą 501 Silverside Road, Suite 105, Wilmington, 19809 DE (dalej także „my”, „nas”, „nasze”, a także „Spółka” lub „Usługodawca”) oraz funkcjonalności strony internetowej pod adresem https://www.zakupywusa.com.pl (dalej: „Strona”, „Platforma”, „Serwis”) wyrażasz zgodę na stosowanie się do niniejszego Regulaminu. W sytuacji, gdy nie wyrażasz zgody na niniejszy Regulamin proszę powstrzymaj się od korzystania z naszych usług. Serwis jest serwisem internetowym, który umożliwia zlecenie rezydentom państwo obcych usługi pośrednictwa w zakupie towarów na terytorium innego państwa, w szczególności Stanów Zjednoczonych Ameryki i państw Unii Europejskiej.

Użytkownicy

Użytkownikami Serwisu korzystającymi z naszych osób mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które zgodnie z prawem państwa swojej rezydencji posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę. W sytuacjach, w których piszemy o Użytkownikach Serwisu w tym Regulaminie używać będziemy także zwrotów w drugiej osobie liczby pojedynczej, takich jak „Ty”, „Twoim” itp.

Co zrobić aby móc skorzystać z Serwisu?

Aby korzystać z Usług Użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jego zasobów. Brak dostępu do Internetu bądź długotrwałe przerwy w dostępie do Internetu może spowodować nienależyte działanie Serwisu.

Usługa pośrednictwa. Zawarcie umowy. Pełnomocnictwo.

Istotą realizowanej przez nas usługi pośrednictwa jest zawarcie przez nas w Twoim imieniu i na Twój rachunek umowy sprzedaży, ze wskazanym i wybranym przez Ciebie sprzedawcą. Wskazanie sprzedawcy odbywa się poprzez wysłanie do nas adresu URL do interesujących Cię przedmiotów na zagranicznych platformach e-commerce poprzez formularz w naszym Serwisie, pocztę elektroniczną lub wiadomość poprzez serwisy społecznościowe. Po otrzymaniu od Ciebie adresu URL produktu/ów dokonujemy indywidualnej wyceny naszych usług przedstawiając Ci w wiadomości  zwrotnej łączną cenę wybranych produktów wraz z ceną naszych usług w Twojej lokalnej walucie. Dokonując indywidualnej wyceny bierzemy między innymi pod uwagę następujące czynniki: wymiary, wagę, cenę bazową brutto wybranych produktów, lokalne podatki takie jak: podatek od wartości dodanej, sales tax oraz inne, koszty transportu krajowego i międzynarodowego oraz naszą marżę. W przypadku, gdy wyrażasz zgodę na przedstawioną przez nas ofertę prosimy Cię o jej akceptację oraz jej opłacenie kwotą co najmniej 50% wyceny w sposób wskazany w wiadomości elektronicznej. Pozostała kwota płacona jest przez Ciebie przy odbiorze przesyłki (przelewem po dotarciu przesyłki do kraju przeznaczenia lub kurierowi za pobraniem).

Warunkiem realizacji umowy pośrednictwa jest:

  • podanie imienia i nazwiska,
  • podanie adresu doręczenia przesyłki,
  • podanie numeru telefonu,
  • podanie innych danych niezbędnych do dokonania zakupu na zewnętrznej platformie e-commerce, takich jak rozmiar, kolor, smak, zapach lub inne parametry, które można zindywidualizować poprzez stronę internetową zewnętrznej platformy e-commerce.

Z chwilą prawidłowego opłacenia zlecenia dochodzi do zawarcia umowy pośrednictwa, tym samym udzielasz nam pełnomocnictwa do zawarcia w Twoim imieniu z wybranym przez Ciebie sprzedawcą umowy zakupu wskazanego przez Ciebie towaru, oznacza to, że stajesz się właścicielem zamówionego towaru z chwilą dokonania przez nas zapłaty za towar u wskazanego przez Ciebie sprzedawcy, a my zlecamy dostarczenie go do Ciebie z państwa pochodzenia na wskazany adres. W ramach pobieranej przez nas prowizji pokrywamy poza kosztami towaru i jego wysyłki wszelkie koszty takie jak koszty przewalutowania, opłata za użycie karty kredytowej, opłaty bankowe, koszty magazynowania paczek z wyjątkiem opłat celnych, podatków lub opłat importowych, podatku od wartości dodanej związanego z importem rzeczy spoza terenu objętego terytorialnie zakresem opodatkowania tym podatkiem lub innych należności o podobnym charakterze związanych ze sprowadzeniem towaru spoza Twojej jurysdykcji.

Termin realizacji umowy pośrednictwa

Jako Usługodawca zrealizujemy zlecenie zakupu w terminie do 3 dni roboczych (poniedziałek – piątek, z wyjątkiem dni wolnych od pracy na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w innych państwach związanych z realizacją danego zlecenia).  W przypadku, gdy wskazanych przez Ciebie towarów nie ma w magazynie sprzedawcy poinformujemy Cię o tym i wedle Twojego wyboru możesz odstąpić od zlecenia lub zlecić zakup innych towarów. W każdej takiej sytuacji termin realizacji zlecenia zakupu wynosi kolejne 3 dni robocze.

Termin dostawy

Termin dostawy zamówionych przez Ciebie produktów uzależniony jest od terminów dostawy wybranego przez Ciebie sprzedawcę. W wiadomości nadanej po złożeniu zlecenia usługi pośrednictwa poinformujemy Cię o orientacyjnym czasie oczekiwania na zamówione przez Ciebie towary. W większości przypadków na towary będziesz oczekiwać 15-30 dni od momentu ich zakupu.

Odpowiedzialność

Użytkownik nie może pociągnąć nas do odpowiedzialności za treści umieszczane przez wybranych przez niego sprzedawców na ich stronach internetowych, w tym także tłumaczenia tych treści dokonane przez Użytkownika, ich działania lub zaniechania oraz za przedmioty wystawiane przez nich na sprzedaż. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczymy wyłącznie usługę pośrednictwa. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności kupowanych przez Użytkownika przedmiotów, rzetelności ani dokładności ofert sprzedaży zewnętrznych i niezależnych od nas platform e-commerce, jakości tłumaczeń własnych Użytkownika, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców lub tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję lub zwróci przedmiot, a także gwarancję oraz warunki wymiany i zwrotu.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza oraz nie wyłącza naszej odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd z zamiarem oszukańczym lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z naszego umyślnego naruszenia. Nasze usługi mogą być zakłócane licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu. W związku z tym, w stopniu dopuszczalnym przez prawo, wykluczamy wszystkie domniemane rękojmie i warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty pieniężne spowodowane winą nieumyślną, uszczerbki reputacji bądź dobrego imienia oraz za utracone korzyści w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych witryn i usług.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub problemy związane z przepisami importowymi w kraju docelowym. Użytkownicy zobowiązani są do samodzielnego upewnienia się, że produkty, których zakup zlecają są zgodne z przepisami importowymi lub innymi restrykcjami obowiązującymi w ich jurysdykcji.

Nie odpowiadamy za opłacanie podatków, opłat i jakichkolwiek innych należności, jakie musisz odprowadzić zgodnie z przepisami miejsca Twojej rezydencji podatkowej lub pobytu w związku z dokonywanym zakupem.

Odmowa realizacji usługi pośrednictwa

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy odmówić realizacji usługi pośrednictwa w odniesieniu do następujących produktów:

  • falsyfikatów, nielicencjonowanych kopii produktów, towarów podrobionych, żywych zwierząt lub roślin, szczątków ludzkich lub zwierzęcych, produktów łatwo psujących się lub wymagających szczególnych warunków obsługi (np. kontroli temperatury lub wilgotności),
  • towarów wojskowych lub innych towarów objętych zakazami, licencjami, zezwoleniami lub zgodami (w rodzaju produktów podwójnego zastosowania lub broni) na ich import, eksport, tranzyt lub przewóz w ramach ustawodawstwa regulującego kontrolę eksportu, obowiązujących sankcji i regulacji lub innych restrykcji,
  • towarów będących przedmiotem procedur regulacyjnych (przykładowo wyrobów akcyzowych) lub specjalnego zezwolenia na transport,
  • materiałów niebezpiecznych, towarów niebezpiecznych, artykułów zakazanych lub, na które zostały nałożone restrykcje przez ADR (Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych) dla przesyłek drogowych, IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) oraz ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) dla przesyłek lotniczych lub inne stosowne organizacje w obsługiwanych przez nas jurysdykcjach,
  • metali szlachetnych lub kamieni szlachetnych, antyków, unikatowych dzieł sztuki lub innych artykułów o wartości szczególnej, cechujących się wysokim ryzykiem.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Serwisu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności powodujących lub mogących powodować przeciążenie infrastruktury teleinformatycznej Usługodawcy.

Reklamacje

Masz prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez nas lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami tego Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pomocą poczty na adres: zakupywusatanio@gmail.com Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, dane kontaktowe takie jak e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni. Przyjmujemy na siebie obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy.

Zmiana Regulaminu

Możemy zmienić ten Regulamin z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi, a także rozwojem naszej infrastruktury informatycznej, wprowadzaniem nowych usług bądź funkcjonalności lub wzrostem naszych kosztów), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.  W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Usługodawcę.

Jurysdykcja

Niniejszy Regulamin oraz stosunek umowny pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem podlegają prawu amerykańskiego stanu Delaware, z wyjątkiem postanowień niezgodnych z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki.